קרנות נאמנות

מה היא קרן נאמנות 

קרן נאמנות ( Mutual Fund ) היא מכשיר פיננסי המאגד פרטים לצורך השקעה משותפת בניירות ערך סחירים. מדובר על קבוצה של אנשים שהזרימה כסף לחשבון מסוים כאשר את כל הכספים האלו מנהל מנהל השקעות / מנהל הקרן.

איך מצטרפים לקרן נאמנות

ההצטרפות לקרן נעשית על ידי רכישת יחידות השתתפות בקרן. המחזיק ביחידות אלו זכאי לשותפות ברווחים בהתאם לגודל האחזקה.

ההשקעה בניירות הערך על ידי הקרן מתבצעת על פי תשקיף והסכם נאמנות של הקרן. תיק ההשקעות של הקרן מנוהל ע"י מנהלים מקצועיים, הגובים שכר ניהול ונאמנות, המקטינים את התשואה על ההשקעה.

פיקוח

הקרנות מפוקחות על ידי רשות ניירות ערך, במסגרת חוק להשקעות משותפות בנאמנות,

תשכ"א-1961, קבע את המסגרת החוקית להקמת קרנות נאמנות ולפעולתן. 

חשוב לדעת קרן נאמנות אינה גוף משפטי, ופעולתה מבוססת על הסכם נאמנות שנערך ונחתם בין נאמן הקרן למנהל הקרן.

יתרונות ההשקעה בקרן הנאמנות

יתרון ראשון הוא בהשוואה להשקעה ישירה בניירות ערך, קרן נאמנות מאפשרת השקעה בעלת פיזור רחב יותר. מה שנועד לצמצם את הסיכון הכרוך בהשקעה.

יתרון שני הוא שההשקעה בקרן נאמנות יכולה להיעשות גם בסכומים קטנים (להבדיל מרכישת ניירות ערך אחרים

יתרון שלישי הוא שהכסף בקרנות מנוהל על ידי מנהלי השקעות מומחים.

יתרון נוסף הוא שהקרנות נזילות: כלומר אפשר להפוך את ההשקעות בקרנות נאמנות למזומנים באופן מידי.

סיווג קרנות הנאמנות

ניתן לסווג קרנות נאמנות על פי :

• מדיניות ההשקעה שלהן במוצרים השונים הנסחרים בבורסה (אג"ח צמודות, אג"ח לא צמודות, אג"ח ממשלתיות, מניות, אופציות, מזומנים ונכסים פיננסיים אחרים) 

• מדיניות חלוקת הרווחים (קרן צבירה, קרן המחלקת רווחים)

• על-פי אופי ההתאגדות (קרן פתוחה וקרן סגורה)

• ועל פי מעמד המיסוי (חייבת ופטורה).

סוגים של קרנות נאמנות

– קרן נאמנות צבירה

אינה מחלקת את רווחיה לבעלי יחידות ההשתתפות כדיבידנד. הקרן צוברת את רווחיה ומשקיעה אותם מחדש בנכסים נוספים.

– קרן המחלקת רווחים

 אינה צוברת את רווחיה ומחלקת אותם כדיבידנד לבעלי יחידות ההשתתפות.

– קרן פתוחה

 מציעה כל הזמן יחידות לציבור על פי תשקיף שפרסמה, מלבד בעת סגירה זמנית.

– קרן סגורה

מציעה מספר מוגבל של יחידות, ומחיר יחידת השתתפות נקבע על פי הביקוש וההיצע לקרן.

סיווג מס של קרנות נאמנות

החל מינואר 2006 נחלקו כל קרנות הנאמנות לשני סוגים בהתאם לסיווג המס שלהן: חייבות או פטורות.

הסיווג משפיע על המס שמשלמת קרן נאמנות ועל המס שמשלם המשקיע.

קרן נאמנות חייבת (ח) משלמת מס ישירות לשלטונות המס על פי שיעורי המס החלים על יחידים. כתוצאה מכך רווח ההון הנוצר בעת פדיון היחידה פטור ממס רווחי הון, וכך גם לגבי דיבידנד.

קרן נאמנות פטורה (פ) אינה משלמת מס על הכנסותיה, ולכן רווחי הון ריאליים יחויבו במס. הפסד הון שנוצר בפדיון קרן נאמנות חייבת לא מאפשר קיזוז עם רווחי הון בניירות ערך אחרים. הפסד הון שנוצר מפדיון יחידה בקרן פטורה ניתן לניצול כנגד מס על רווחי הון ממכירות של ניירות ערך סחירים ישראליים או מפדיון של יחידות בקרנות נאמנות פטורות.

קישור לרשימת קרנות הנאמנות הנסחרות בישראל

קישור להדרכה שלי בקרנות נאמנות

קרנות נאמנות
בודק...