מהי קרן השתלמות ואיך זה עובד

קרן השתלמות – הסבר קצר

קרן השתלמות היא אפיק חסכון לטווח קצר ובינוני המיועדת ליחיד שכיר או עצמאי , שהכנסתו החייבת היא הכנסה מעסק או ממשלח יד. הקרן מוגדרת לתקופה של שש שנים ופטורה ממס עד לתקרה הנקבעת מעת לעת ובהתאם לגובה השכר או גובה ההכנסה כעצמאי.

בעבר נועדה קרן השתלמות לצורכי מימון לימודים והשתלמויות בלבד. אולם, כיום משמשות קרנות השתלמות בעיקר כאפיק חסכון הפטור ממס. חסכון לקרן השתלמות הינו רשות ולא חובה ומהווה כיום אפיק החיסכון היחיד לטווח בינוני הפטור ממס.

הפקדה לקרן השתלמות היא רשות ואינה מחויבת על-פי חוק, יחד עם זאת, שיעור ההפקדות המזכות בהטבות מס בהפקדה לקרן השתלמות מוגדרת בחוק.

שיעור הפרשות לשכיר

באפשרות העובד להפקיד בכל חודש עד לגובה 2.5% משכרו בקרן ההשתלמות, והמעביד מוסיף על הפקדה זו עד לגובה 7.5% משכר העובד, ובסך הכל מופקדים על ידי העובד והמעביד יחדיו 10% משכר העובד בקרן ההשתלמות כל חודש.

שכיר אינו רשאי להפקיד לקרן השתלמות במעמד עצמאי, אלא אם כן הוא במעמד של שכיר ועצמאי גם יחד.

שיעור הפרשות לעצמאי

עצמאי רשאי להפקיד עד 7% מההכנסה הקובעת המתעדכנת מעת לעת, כאשר תקרת ההפקדה השנתית עומדת על 7% מהכנסה שנתית בגובה 263,000 ש"ח, כלומר, הפקדה עד לגובה 18,410 ש"ח לשנה.

הטבות מס בהפקדה לקרן השתלמות

הפקדה לקרן השתלמות מזכה בהטבות מס ומהווה את אחד מאפיקי ההשקעה הבודדים אשר אינם חייבים במס.

  • בהפקדה לשכיר – הפקדות המעסיק לקרן השתלמות בגובה של עד 7.5%  מהשכר, כפוף לתקרת שכר חודשית של 15,714 ש"ח , לא נחשבות כשכר לעובד ונחשבות כהוצאה מוכרת למעסיק. כדי ליהנות מהטבת מס זו חייב העובד להפקיד כנגד הפקדת המעסיק סכום של 2.5% משכרו.
  • הטבה לעצמאי  – ניתן להפקיד עד 7% מההכנסה החייבת במס, עד לתקרה האמורה לעיל. 2.5% הראשונים המופקדים אינם מוכרים לניכו, י יתרת ההפקדה עד לגובה התקרה מותרים לניכוי כהוצאה לצורכי מס.

וותק בקרן ההשתלמות

הוותק בקרן השתלמות נקבע החל מיום ההפקדה הראשון לקרן. ניתן לפתוח מעת לעת קרנות חדשות, כך שלכל קרן השתלמות יהיה מועד נזילות שונה. בהתאם לצורך, ניתן לאחד את הקרנות או להשאירן כמות שהן. כמו כן, ניתן להעביר כספים שנצברו בקופה אחת לקופה אחרת מבלי לפגוע בוותק.

פדיון קרן השתלמות

כספי קרן ההשתלמות ניתנים למשיכה באחד מהתנאים המפורטים להלן:

1.      שש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן.

2.      בגיל פרישה, במידה ולקרן ההשתלמות לפחות שלוש שנות ותק.

3.      שלוש שנים ממועד התשלום ראשון, לצורך השתלמות מוכרת שנועדה לשמירת רמתו המקצועית של העמית בתחום עיסוקו או משלח ידו, ובלבד שהתקבל אישור ממס הכנסה.

4.      במקרה פטירה ולאחר שלוש שנות ותק, היורשים זכאים למשוך את הסכומים שנצברו בקרן ההשתלמות.

במידה ונמשכו כספים מהקופה, לא רשאי העמית להמשיך ולהפקיד אליה כספים.

טבלת עזר :

קרן השתלמות 
דמי ניהול מקסימליים2%
תקופת חיסכון6 שנים לטובת הוצאת החיסכון כולו ללא תשלום מס.
הפרשות מקסימליותשכיר: עד 2.5% ממשכורתו והמעסיק עד 7.5% (או פי 3 מהפרשות השכיר). עצמאי: עד 7% מהכנסתו.
תקרת הכנסה לפטור ממסשכיר: תקרת הכנסה חודשית של 15,714 ש"ח. עצמאי: תקרת הכנסה חודשית של 22,000 ש"ח.

להשוואה בין קרנות ההשתלמות הקיימות:

באילו אפיקים משקיעה כל קרן (רמות הסיכון), תשואה 5 שנתית, תשואה בשנה האחרונה ודמי ניהול – לחצו כאן

מהי קרן השתלמות ואיך זה עובד
בודק...