מה זה קופות גמל

קדמה על קופות גמל

קופת הגמל מהווה את אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני הזכאים להטבות המס המוגדרות בחוק.

וניתן להפקיד אליה את כספי החיסכון הפנסיוני, באותו האופן שמתבצעות ההפקדות לקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים.

עד שנת 2006 שימשו קופות הגמל גם לצורך חיסכון לטווח הבינוני – כשהכספים המופקדים בהן   הופכים לנזילים 15 שנים לאחר ההפקדה הראשונה בקופה.

אבל כספים שהופקדו בקופות גמל החל מה-1 בינואר 2006, ניתנים למשיכה

רק אחרי גיל 60.

המפקיד בקופת הגמל מכונה "עמית",

הוא יכול להיות חוסך עצמאי, המצטרף אל קופת הגמל בלי קשר לעבודתו

או עמית שכיר שתשלומיו לקופת הגמל מבוצעים בידי מעסיקו.

מדינת ישראל מעודדת חיסכון בקופות גמל ולכן מעניקה הקלות במס הכנסה על הפקדה בקופה:

ניכוי ממס , זיכוי ממס לעובד על הפקדתו בקופהופטור ממס להפקדת המעביד (בגבולות   תקרה).

מבחינה משפטית, קופת גמל היא סוג של נאמנות.  

קופת גמל היא מאגר נכסים המוחזק על ידי נאמן (החברה המנהלת) לטובת נהנים (העמיתים) לפיכך, לעמיתים יש זכות קניינית שביושר בנכסי הקופה.

לכל קופת גמל יש תקנון, שהוא החוזה המחייב בין הקופה לבין העמיתים ( אתם ). זאת, בניגוד למשל לתוכניות ביטוח (כגון ביטוח מנהלים ) שבהן נכרת חוזה נפרד בין כל מבוטח לבין המבטח.

 משיכת הכספים מהקופה – כפופה ל 2 תנאים:

• תקנון הקופה

• פקודת מס הכנסה והתקנות שהותקנו מכוחה.

כספים שהופקדו לפני לפני שנת 2006

כספים שהופקדו בקופת גמל לעצמאיים לפני שנת 2006 ניתנים למשיכה לפי המוקדם מבין השניים:  15 שנה לאחר ההפקדה הראשונה בקופה, או בגיל פרישה.

כספים שהושקעו החל ב-1 בינואר 2006

ניתנים למשיכה החל מגיל 60 בלבד. ניתן למשוך כספים לפני המועדים הנ"ל עם תשלום מס הכנסה של 35% על היתרה שצבר העמית.

מה יקרה אם תמשכו את הכספים בגיל הפרישה:

במשיכה הונית של כספים בגיל פרישה, הרווחים שנצברו פטורים ממס רווחי הון (בניגוד לתוכניות חיסכון אחרות, שבהן חל מס של 25% על הרווח הריאלי).

כמה עובדות חשובות

• רווחי הקופה נובעים מהשקעות המבוצעות בידי מנהליה. מאיתנו גובה קופת הגמל דמי ניהול קבועים מהיתרה שנצברה לזכותנו.

• דמי הניהול אינם תלויים בתשואות הקופה, וזאת על מנת למנוע השקעות מסוכנות מצד מנהליה אשר היו יכולות להגדיל את תמלוגיהם.

• קופות הגמל מאפשרות השקעת כספי הקופה במגוון רחב של מסלולים לבחירת החוסך, ומאפשרות השקעה של עד 100% מהכספים בשוקי ההון השונים.

• מסלול נוסף שמציעות קופות הגמל הוא מסלול ה- IRA  המאפשר לחוסך לנהל את כספי קופות הגמל באופן עצמאי, לקנות ולמכור ניירות ערך וליהנות מהטבות מס משמעותיות ועמלות נמוכות.

• עמית יכול לבחור להעביר את ניהול קופת הגמל שבבעלותו לחברה מנהלת אחרת בכל עת שיבחר, וזאת מבלי למשוך את הכספים או להפסיק את ניהולם.

מתחילת 2008 ניתן להפקיד כספים בקופות גמל משני מסלולים:

מסלול ראשון היא קופת גמל לא משלמת לקצבה – קופה ממנה לא ניתן למשוך ישירות כספים שהופקדו בה, למעט כספים ממרכיב הפיצויים, אלא על ידי העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה

מסלול שני היא קופת גמל משלמת לקצבה – קופה שניתן למשוך ממנה ישירות את החיסכון שהצטבר כקצבה, בהתאם לתקנון שלה. סכום הקצבה החודשית תלוי בסכומים שנחסכו, במין העמית, במסלול הקצבאות שנבחר ובמועד הפרישה.

לפני שנת  2008  ניתן היה להפקיד כספים גם בקופות גמל הוניות. כספים אלה ניתן למשוך בסכום חד-פעמי, כאשר מתקיימים התנאים המתירים משיכה.

להשוואה בין קופות הגמל הקיימות:

באילו אפיקים משקיעה כל קופה (רמות הסיכון), תשואה 5 שנתית, תשואה בשנה האחרונה ודמי ניהול – לחצו כאן

מה זה קופות גמל
בודק...