מדדי אג"ח קונצרניות

מדדי אג"ח קונצרנים מרכזיים בישראל

תל בונד 20

מורכב מ- 20 סדרות של איגרות חוב של חברות ובנקים הצמודות למדד המחירים לצרכן, בעלות שווי השוק הגבוה ביותר.

המדד החדש מחושב כך שמשקלה של סידרה אחת לא יעלה על 9.5%. הוא יעודכן פעמיים בשנה, ב-1 באפריל וב-1 באוקטובר.

סידרה הנכללת במדד חייבת לעמוד בתנאי הסף הבאים:

 • סחירות – איגרת החוב נמצאת בין 75 איגרות החוב הסחירות ביותר.
 • שווי השוק המינימאלי של סידרה – 250  מיליון ש"ח.
 • דירוג – לאיגרות החוב יהיה לפחות (-A) בדירוג "מעלות" או (3A) בדירוג "מדרוג". אם איגרת החוב מדורגת על ידי שתי חברות הדירוג, יילקח הדירוג הנמוך מביניהם.
 • תקופה לפדיון – המזערית שנה וחצי והמורכבות 20 שנה (במועד הקובע).

תל בונד 40

מדד איגרות חוב בינוניות הכולל 40 איגרות חוב הצמודות למדד, בריבית קבועה, בעלות שווי השוק הגבוה ביותר, מבין איגרות החוב שאינן כלולות במדד תל-בונד 20.

איגרת חוב במדד תל-בונד 40 חייבת לעמוד בתנאי הסף הבאים:

 • שווי שוק מינימלי – 250 מיליון שקל.
 • דרוג A בדרוג מעלות או 3 A בדרוג מידרוג.
 • סחירות – נמצאת בין 120 איגרות החוב הסחירות ביותר.

תל בונד 60

מדד הכולל את איגרות החוב הנכללות במדדי  תל-בונד 20 ותל-בונד 40.

בנוסף קיימים גם המדדים הבאים

 • תל בונד צמודות בנקים
 • תל-בונד שקלי
 • תל- בונד צמוד יתר
 • תל-בונד צמודות
 • תל-בונד מאגר
 • תל בונד תשואות.

קישור למדדי איגרות החוב בישראל:

https://www.tase.co.il/he/market_data/index/601/major_data

מדדי אג"ח קונצרניות
בודק...